banner banner banner

I. HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

hiệu trưởng từ năm 1960 - 1964
Ông VÕ VĂN THỂ
Hiệu trưởng từ: 1960 - 1964
hiệu trưởng từ năm 1964 - 1969
Ông HUỲNH KHÁNH LONG
Hiệu trưởng từ: 1964 - 1969
hiệu trưởng từ năm 1969 - 1970
Ông HUỲNH NHƯ BÍNH
Hiệu trưởng từ: 1969 - 1970
hiệu trưởng từ năm 1970 - 1973
Ông NGUYỄN TRƯỜNG CHẤNG
Hiệu trưởng từ: 1970 - 1973
hiệu trưởng từ năm 1973 - 1975
Ông VÕ VĂN CHÂU
Hiệu trưởng từ: 1973 - 1975
hiệu trưởng từ năm 1976 - 1978
Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Hiệu trưởng từ: 1976 - 1978
hiệu trưởng từ năm 1978 - 1980
Ông NGUYỄN ĐỖ HÙNG
Hiệu trưởng từ: 1978 - 1980
hiệu trưởng từ năm 1982 - 2002
Bà NGUYỄN THỊ CÁNH
Hiệu trưởng từ: 1982 - 2002
hiệu trưởng từ năm 2002 đến nay
Ông HUỲNH NGỌC DIỆP
Hiệu trưởng từ: 2002 đến nay